Regulamin

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.sklep.htaudio.pl, w szczególności warunki zawierania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Właścicielem serwisu jest firma Hardsoft-Telekom z siedzibą w Poznaniu przy ul. Namysłowskiej 17/19, NIP 782 003 04 75, REGON 632 042 673 dalej zwanym „HT-AUDIO”.

Sposoby kontaktu ze sklepem:

info@htaudio.pl

Telefony: 61 665 71 72

2. Przedmiotem działalności sklepu jest sprzedaż sprzętu Audio oraz innych towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.sklep.htaudio.pl są przetwarzane przez Hardsoft-Telekom z siedzibą w Poznaniu przy ul. Namysłowskiej 17/19.

4. Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy, a także, jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach i promocjach oferowanych przez Sprzedającego.

Sprzedający nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, a także ich poprawiania bądź usunięcia.

W ramach realizacji umowy z Kupującym www.sklep.htaudio.pl jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

5. Na niektórych zdjęciach produktów, aby lepiej wyeksponować oferowany sprzęt, widoczne są dodatkowe elementy, które nie należą do zestawu i tym samym nie podlegają sprzedaży.

6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o zakupie o kontakt ze sprzedawcą.

7. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.sklep.htaudio.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).

8. Cena podana przy produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

10. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.sklep.htaudio.pl. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

11. Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącej obie strony transakcji.

12. Sprzęt zamówiony w sklepie internetowym www.sklep.htaudio.pl dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jej zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zaleca się sporządzić protokół szkodowy.

13. Na czas otrzymania przesyłki składają się czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, płatność, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki) oraz czas dostawy.

14. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikające z przyczyn leżących po stronie firmy kurierskiej, w tym z powodu działania siły wyższej.

15. Wraz z towarem wydawana jest faktura VAT lub paragon

16. Płatność za zamówienie może być dokonywana przez klienta w następujący sposób: przelew na rachunek bankowy lub płatność przy odbiorze.

17. W przypadku braku zamówionego towaru na magazynie i konieczności jego ściągnięcia i zakupu od producenta lub dystrybutora, w szczególności sprowadzenia tego towaru z zagranicy Polski. Sprzedający, ma prawo żądać od Kupującego, przed realizacją zamówienia przedpłaty w wysokości do 30 % wartości towaru. Pozostała kwota musi być zapłacona przez Kupującego przed wydaniem towaru. O dacie wydania (wysyłki) towaru Sprzedawca informuje Kupującego niezwłocznie po otrzymaniu tego towaru. Ponadto przed realizacją zamówienia Sprzedawca informuje Kupującego o orientacyjnym czasie oczekiwania a towar. Kupujący ma prawo odstąpić od zamówienia, wtedy Sprzedawca zwraca niezwłocznie kwotę przedpłaty, nie później niż w ciągu 14 dni

18. Uprawnienia gwarancyjne na zakupione produkty realizowane są przez ich producentów. Aby przeprowadzić procedurę reklamacji należy postępować zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na karcie gwarancyjnej. Przede wszystkim do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument gwarancyjny lub dowód zakupu.

19. Na podstawie art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady zostaje wyłączona. Nie ogranicza to w żaden sposób uprawnień z tytułu gwarancji.

20. Ceny sprzedaży podane na stronie www.sklep.htaudio.pl są umownymi cenami brutto.

21. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

22. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od www.htaudio.pl cyklicznych wiadomości typu newsletter. W każdej chwili klient może zrezygnować z otrzymywania newslettera.

23. Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą, a klientem który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez właściwy Sąd powszechny w Poznaniu.

24. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.htaudio.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

25. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Sprzedawca poinformuje klientów o zakresie wprowadzanych zmian z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem poprzez opublikowanie informacji na stronie głównej sklepu oraz przesłanie wiadomości e-mail zarejestrowanym użytkownikom. Klientowi przysługuje prawo usunięcia konta, jeżeli nie akceptuje wprowadzanych zmian.